ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းၿပီးစီး

ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏႇင့္ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာနမႇေရးဆြဲထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခန္းေပါင္း ၁၂ ခန္း ပါ၀င္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမႇ ေရးဆြဲထားသည့္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းကိုအတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသြားမည္ဟု သိရႇိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္း၊ အခန္း ၂၀(အေထြေထြ) ပုဒ္မ၇၃ တြင္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ႏႇင့္ ဆက္သြယ္ေရးကိုမဆို ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူေရးအတြက္ သက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္ဟု ပါရႇိသည္။
ပုဒ္မ ၇၇ တြင္ ဤဥပေဒအရ  တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ေသာ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သက္ေသခံပစၥည္းသည္ တရား႐ုံးေရႇ႕သို႔ တင္ပို႔ရန္မလြယ္ကူေသာ ပစၥည္းျဖစ္ပါက ယင္းသက္ေသခံပစၥည္းကို တရား႐ုံးေရႇ႕သို႔တင္ပို႔ရန္မလိုဘဲ မည္ကဲ့သို႔ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာသို႔ သက္ဆိုင္ရာ အျခားစာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔တင္ျပျခင္းကို တရား႐ုံးေရႇ႕သို႔ သက္ေသခံပစၥည္းတင္ျပျခင္းကဲ့သို႔ မႇတ္ယူကာ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးက ဥပေဒႏႇင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ပါရႇိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ အိုင္တီဆိုင္ရာ နည္းပညာလံုၿခံဳေရးမ်ား  အဓိကပါ၀င္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈမ်ားခြင့္ျပဳေရးကိစၥမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထည့္ သြင္းထားျခင္းမရႇိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s