စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္္ ရခိုင္သို႔ ထပ္မံ သြားမည္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၅

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေရးအခင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းႏုိင္ ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္ အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ကာ ထပ္မံ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ တင္သြင္းရ မည္ျဖစ္ သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာရာမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရရွိ သည့္စာအုပ္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာၿပီး ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ ကိုးခ်က္ အစီရင္ ခံခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s