ဆက္သြယ္ေရး ဘာေၾကာင့္အမႈႀကီး

သမၼတအေနနဲ႕ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးကို ျပစ္မႈထင္ရွားလို႕ တာဝန္မွ အနားေပးခ်င္ရင္ အလြယ္တကူ ေပးလိုက္လို႕ရပါတယ္။ ေပးခဲ့ဖူးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ – လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး စသျဖင့္။

အခု ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးကို အနားေပးရာမွာ ဝန္ႀကီးကို အနားေပးသလို အႀကီးတန္းအရာရွိေတြကိုပါ စစ္ေဆး အေရးယူတယ္ဆိုတာ ပံုမွန္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ထူးျခားပါတယ္။ တကယ္က ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနမွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မကင္းပါဘူး။ အေရးယူမႈေတြ လုပ္တိုင္း ဝန္ႀကီးအဆင့္ေတြကိုသာ အနားေပးခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းအားလံုး ေျမလွန္ျခင္းကို လုပ္ခဲပါတယ္။ ေနာက္ေရာက္လာတဲ့ ဝန္ႀကီးက ပညာေပး ေျမလွန္တာကေတာ့ တစ္ပိုင္းေပါ့ေလ။ အခုကိစၥမွာ ေအာက္ေျခေတြကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း အေရးယူတာဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ သံုးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း အရာရာသိေနေသာ ဟန္ျဖင့္ ဆက္ရွင္းျပမိပါတယ္။

၁။ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းတစ္ခု ထြက္ခဲ့ဖူးသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး၏ တပ္တြင္းမွ တပည့္ရင္းႀကီးတစ္ဦးသည္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ အေကာင္တစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရပိုင္းမွ သမၼတအပါ အရာရွိတခ်ဳိ႕၏ ဖုန္းမ်ားကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း တစ္ေၾကာင္း

၂။ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ပါတီရံပံုေငြ စီးဝင္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္ေနၿပီး ပါတီတြင္းရွိ ၄င္းေငြမ်ားကို ကိုင္တြယ္လ်က္ အာဏာပါဝါတက္ေနေသာ ဂိုဏ္းမွတဆင့္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒မ်ားကို မသိမသာဖိအားေပးလိုျခင္းကလည္း တစ္ေၾကာင္း

၃။ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေပးရန္ ေအာက္ေျခမွ စုေပါင္းတိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းသို႕ တိုင္ၾကားမႈမ်ဳိး ေနာင္အစဥ္အလာမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေခါင္ကို ထိခိုက္ေအာင္လုပ္လွ်င္ အားလံုးပ်က္စီးရသည္။ ေခါင္ျမင့္မွ တင့္တယ္မည္ဟု ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအားလံုးကို အသိပညာေပးလိုျခင္းကလည္း တစ္ေၾကာင္းစတဲ့ အေၾကာင္း သံုးပါး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s