အာဏာသိမ္းဖို႔ အခြင္႔သာေလျပီေလာ?

Image

ကာခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လိွဳင္က ၁၉ ၾကိမ္တိုင္ အာဏာသိမ္းဖူးေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံကို
သေဘာက်လြန္းသည္ဟု သူ၏ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဇန္နာ၀ါရီလ ၉ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အလည္ပတ္
မထြက္ခင္ ကာကြယ္ေရးရံုတြင္ ေျပာၾကားဘူးသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းမွ ၾကိမ္ဖန္ေတေသာ
ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ခံသည္႔ အာဏာသိမ္းမွဳမ်ိဳးသို႔ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ သြားခ်င္ၾကသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ႔သို႔ လိုအပ္သလိုအာဏာသိမ္းျပီး မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပံုစံသို႔သြားႏိုင္ေစဖို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ မဆုတ္မယုတ္ ေထာက္ခံအားေပးေသာ မိမိတို႔၏ေဆာင္ရြက္မွဳအား ထာ၀ရ
အသက္၀င္ေစရန္ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ အၾကီးက်ယ္ျပင္ဆင္ၾကိဳးပမ္းေနၾကသည္။
အာဏာသိမ္းရန္ ကိစၥမွာ အလြန္ပင္ မလြယ္လြန္းလွေပ၊ အာဏာသိမ္းရန္အတြက္(1) စမ္းသပ္မွဳ၊(2) စိန္ေခၚမွဳ၊ (3)အကြက္ရိုက္မွဳ၊(4) ဖန္တီးမွဳ၊(5) လုပ္ၾကံမွဳ၊(6) ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ။(7) ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မွဳ ဆိုေသာ အခ်က္ၾကီး (၇)ခ်က္ႏွင္႔ျပည္႔စံုမွသာလ်ွင္ အာဏာသိမ္းရန္ အဆင္ေျပႏိုင္သည္။
(၁) စမ္းသပ္မွဳ
အာဏာသိမ္းရန္ ပထမအေရးၾကီးေသာ ဌာနမွာ ျပည္ထဲေရးႏွင္႔ ကာကြယ္ေရး ဌာနျဖစ္သည္။
အာဏာရွင္ေဟာင္းဦးေန၀င္းက တိုင္းျပည္အား လိုအပ္သလိုအာဏာသိမ္းႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါ၀င္ ျပည္ထဲေရ၀န္ၾကီး ႏွင္႔ အဖြဲ႔အား ၁၉၈၈ ဇြန္လတြင္ အေရးေပၚအစည္းေ၀းေခၚ
ယူခဲ႔သည္ကို The Guardian သတင္းစာက ေရးသားေဖၚျပသည္။ထို႔ေနာက္ တိုင္းျပည္အာဏာ
မသိမ္းခင္း စမ္းသပ္မွဳမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။ ျပည္ထဲေရးဌာနေအာက္တြင္ရိွေသာ ရဲ ႏွင္႔
လံုထိန္းမ်ား မည္မ်ွ အမိန္႔နာခံမွဳရိွမရိွအား စမ္းသပ္သည္႔အေနျဖင္႔ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားအား
ႏွိမ္ႏွင္းျဖိဳခြဲ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အမိန္႔နာခံမွဳကို ဆန္းစစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏
လက္နက္ကိုင္ ရဲ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တေသြမတိမ္းလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ပါက အမိန္႔နာခံမွဳ
ေအာင္ျမင္ေသာ အဆင္႔သို႔ ေရာက္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ေလ၏။ ယခုတြင္လည္း
မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔မွ အမိန္႔နာခံမွဳအား ဆန္းစစ္သည္႔အေနျဖင္႔ လက္ပံေတာင္း၊ မအူပင္
ႏွင္႔ အျခားေသာ ေဒသအလိုုက္တြင္ ရိွေနၾကေသာ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအား အမိန္႔နာခံမွဳအား
တဆင္႔ျပီးတဆင္႔ စမ္းသပ္ေနၾကသည္မွာ ေအာင္ျမင္သေလာက္ျဖစ္ေနေလသည္။

(၂) စိန္ေခၚမွဳ
အာဏာသိမ္းမွဳမ်ားတြင္ မလြဲမေသြေတြ႔ၾကံဳရေသာ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ စိန္ေခၚမွဳမ်ားအား
ရင္ဆို္င္ရေလသည္ကို မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ သိၾက၏၊ ျပည္တြင္းစိန္ေခၚမွဳတြင္ လူထုအံုၾကြမွဳ
ႏွင္႔ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီး၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္လာၾကမည္ျဖစ္ေသာ
အေနထားအား ဆန္းစစ္ၾကသည္။ ျပည္မအလယ္ေခါင္တြင္ ရဲ၊ေထာက္လွမ္းေရးႏွင္႔
သတင္းေပးမ်ားအပါ၀င္ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္အေတာ္အသင္႔ျဖင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေသာ္ျငား
နယ္ခ်င္းထိစပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေသာ အင္အာစုမ်ားအား
ခ်က္ျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ရန္ အလြန္ခက္ေသာေၾကာင္႔ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ အာဏာမ
သိမ္းခင္ကာလတိုေလးမွာပင္တိုင္းရင္းသာနယ္ေျမမ်ားသို႔ ၾကီးမာေသာ ေခတ္မွီလက္နက္မ်ား
တပ္ဆင္ထားသည္႔ စစ္အင္အားမ်ားကို ပို႔လႊတ္ထိန္းခ်ဳပ္သည္႔အေနျဖင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းယမ္းႏွင္႔ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိုက္ပြဲထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏြဲေနျပီး ၊ အခ်ိဳ႔တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအား
ျငိမ္းခ်မ္းေရး အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားေရးဆိုေသာ အသြင္မ်ားျဖင္႔ ဆြဲေဆာင္ကိုင္တြယ္ခဲ႔ၾကသည္။
ယခုတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင္႔ အေတာ္တန္ပင္ အလ်ွင္းသင္႔ေနၾကျပီး တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား မလွဳပ္သာ မေျပာသာအေျခေနသို႔ေရာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ထား
ၾကျပီး၊ ျပည္မမွ ထြက္ေျပးကာ နယ္စပ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း ေတာ္လွန္ႏိုင္ေသာ
အေျခေနသို႔ မေရာက္ေလေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုခရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)ကိုပင္ အေျချပဳတ္ေအာင္ လွည္႔ကြက္စံုျဖင္႔ အကုန္ရွင္းထုတ္ေနေသာ အေနထားကို
ေတြ႔ရသည္။ (ABSDF) အင္အားအေတာ္တန္ျမင္႔မားအားေကာင္းလာေသာ ကခ်င္ေဒသအား
ခဲတလံုးႏွင္႔ ငွက္ ၂ ေကာင္ကို တခါတည္း ျပဳတ္က်ေအာင္ ထိုးစစ္မ်ား မရပ္တန္႔ပဲ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည္မွာ လံုးလံုးမရိုးသားေသာ အၾကံစည္သစ္အတြက္ ခ်ီတက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

(၃) အကြက္ရိုက္မွဳ
ျပည္သူမ်ား မည္မ်ွ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္လိုေသာ ဆႏၵအား သိလာေစရန္ ျပည္သူမ်ားအား ေထာင္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ခ်ိမ္းေျခာက္ျခင္း မတရားလုပ္ျပျခင္း လစ္လ်ဴရွဳ႔ျခင္း အဓမၼကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမွဳမ်ားအား ထုတ္သံုးျပျခင္းမ်ားျဖင္႔ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္လာမွဳမ်ားအတြက္ စနစ္တက် အကြက္ခ်ကာ အေရးခင္းငယ္ေလးမ်ားအား ဖန္တီးေပးသည္။ ယခု ရခိုင္ေဒသ၊ လက္ပံေတာင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း စေသာစေသာေနရာမ်ားတြင္ ငါးပြက္သကဲ႔သို႔ ပြက္ထမွဳမ်ားအား ဖန္တီးကာ အကြက္ရိုက္ စမ္းသပ္ေလသည္။

(၄) ဖန္တီးမွဳ
ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသား လယ္သမား အလုပ္သမား ၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင္႔ လူတန္းစားအလႊာ
အသီးသီးတို႔အား စည္းလံုးညီညြတ္မွဳအား မည္မ်ွရိွသည္ကို စမ္းသပ္မွဳမ်ားဖန္တီးေလသည္။
လက္ပံေတာင္းအေရးခင္းတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ စည္းလံုးမွဳတခ်ိဳ႔ႏွင္႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာ
သမားမ်ားစည္းလံုးမွဳတို႔သည္ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ အဖို႔ သတိထားစရာျဖစ္ခဲ႔ရသည္႔အျပင္ ယခု
ေအာင္မင္းတို႔ႏွင္ ေတြ႔ဆံုေနေသာ UNFC ဟုေခၚေသာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားဖယ္ဒရယ္
ေကာင္စီ၏ စည္းလံုးေရးအေနထားမ်ားကိုလည္း တိုက္ရိုက္စမ္းသပ္သည္႔အေနျဖင္႔ ကခ်င္ေဒသစစ္ပြဲအပါ၀င္ ရွမ္းေဒသမ်ားအား စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ျပျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္ အခ်င္းခ်င္း သေဘာထားကြဲလြဲေရးမ်ားဖန္တီးျပီး ပါတီမ်ားအားနည္းလာေအာင္ဖန္တီးေနၾကသည္႔ အျပင္၊ တိုင္းရင္းသားႏွင္
႔ ျပည္မတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားမည္မ်ွအေတြးျမင္တူညီၾကသည္ကို မီဒီယာ နာမည္တုမ်ားႏွင္႔ မဟုတ္မ
မွန္ သတင္းျဖန္႔ထုတ္ကာ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပည္မႏွင္႔ ျပည္ပ
အတိုက္ခံတို႔ အခ်ိဳ႔ေသာ အယူဆကြဲလြဲမွဳမ်ားတြင္ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ဘက္က
အသာစီးရေနၾကသည္။
(၅) လုပ္ၾကံမွဳ
အာဏာလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာသိမ္းယူႏိုင္ရန္ လုပ္ၾကံမွဳသည္ ေရွးယခင္ကပင္ ထြန္းကားခဲ႔သည္။
ယခုလုပ္ၾကံမွဳတို႔သည္ကား ေရွးယခင္က လုပ္ၾကံမွဳမ်ားႏွင္႔ အလြန္ျခားနားကြဲျပားေလသည္။
အတိုက္ခံမ်ား လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအတြင္း ျဖဳတ္ထုတ္၇ွင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္
ဖန္တီးေသာ လုပ္ၾကံမွဳမ်ားအပါ၀င္ ေနျပည္ေတာ္တြင္လညး္ ၀န္ထမ္းမ်ား ၀န္ၾကီးမ်ားအား
အနားေပးျခင္း ရာထူးမွ ဖယ္ရွားမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း မျပီးဆံုးႏိုင္ေသာ တရာစီရင္ေရးမ်ားျဖင္႔
ဖန္တီးဖယ္ထုတ္ျပီး ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေသာ အမိန္႔မ်ားျဖင္႔ ဖယ္ရွားျပသျပီး ျပည္သူ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာမွေ၀ဖန္မွဳမ်ားပေပ်ာက္ကာ၊ယံုၾကည္မွဳမ်ားရေအာင္ေဆာင္ရြက္ျပသလာ
သည္ကို သိသာျမင္သာေနသည္။
(၆) ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ
ထိန္းခ်ဳပ္မွုအပိုင္းတြင္ ကိုယ္႔လူသူ႔ဖက္သို႔ ထိုးသြင္းေသာ နည္းျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီးမ်ားအတြင္းသို႔၄င္း လူမွဳေရးအသင္းဖြဲ႔အပါ၀င္ သံဃာေတာ္မ်ားအၾကားတြင္းသို႔ ပံုစံေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာျဖင္႔ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ႏွင္ ၄င္းတို႔၏ အားျပဳပါတီ ၾကံ႔ဖြတ္ပါတီ၀င္မ်ားအား အသံုးခ်ကာေဆာင္ရြက္ေနျပီး လိုအပ္လာသည္ႏွင္႔ ခ်က္ျခင္းထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အစီမံမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္မွာ အေတာ္ပင္ ထင္ထင္ရွား၇ွား သိသာလာသည္၊ ၾကံံ႔ဖြတ္ ေဘာင္းဘီခ်ြတ္မ်ားႏွင္႔ စစ္၀တ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အသာစီးေနရာယူထားခြင္႔အား ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံေအာင္ အျခားေသာ အရပ္၀တ္မ်ားျဖစ္သည္႔
အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအား စနစ္တက် ၾကိဳးကိုင္ထားႏိုင္ေနသည္။ ၾကံဖြတ္
လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင္႔ ၾကံဖြတ္ ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္ေဆာင္မ်ားက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ တံခါးမရိွ ဓားမရိွ အခ်ိန္မေရြးေတြ႔ဆံု ၀င္ထြက္ေနမွဳမ်ားျပဳလုပ္လာ
ေနၾကသည္။ အဆိုပါအခ်င္းရာသည္ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔အဖို႔ ပိုကာပိုကာ အသာစီးရေန၏၊

(ရ) ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မွဳ
ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ဖို႔ အလြန္ပင္အေရးၾကီးေသာ ကိစၥျဖစ္ေလသည္။ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္
ႏိုင္ရန္အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ႔ေသာ အခ်က္လက္မ်ားအားဖန္တီးေဆာင္ရြက္ျပီးလင္႔ကစား၊
ႏိုင္ငံေတာ္ လက္ရိွဘဏၰာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ထားႏိုင္မွဳ၊
သံတမန္ဆက္ဆံေရး ႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥတို႔ျဖစ္၏၊ ၁၉၈၈
အာဏာသိမ္းခ်ိန္က ေန၀င္းႏွင္႔ ေဆြးေႏြးအကြက္ခ်ခဲ႔ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိုကဲ႔သို႔
မစဥ္းစားေသာေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာသိမ္းျပီးေသာကာလ၀ယ္ ၀န္ထမ္း ယႏၱယားျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အခက္ခဲမ်ားစြာၾကံဳေတြၾကရျပီး တရုတ္အား ေခ်သလံုးသြားဖက္ခဲ႔ၾကရသည္႔ အျပင္
၄င္းတို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေငြေခ်းလို႔ ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ဥေရာပႏွင္႔ အာရွႏိုင္ငံမ်ားထံ ေအာက္က်
ေနာက္က်ခံကာေငြေခ်းခဲ႔ရသည္႔ သင္ခန္းစာမ်ားရိွခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး
အားနည္းအက်ဥ္းတန္မွဳမ်ားေၾကာင္႔ အတိုက္ခံျပည္သူဘက္က အားသာခဲ႔ရျပီး ႏိုင္ငံတကာမွ
ေ၀ဖန္မွဳမ်ား ႏွင္႔ စီးပြါးေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားအား ဒီေရတက္သကဲ႔သို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ရင္ဆိုင္ၾကံဳ
ေတြ႔ခဲ႔ရေသာေၾကာင္႔ ယခုအခါ အတိုက္ခံမ်ားကို ပြဲထုတ္၊ပြဲလန္းမ်ားလုပ္ေပးျပီး ႏိုင္ငံတကာ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ား အရွင္းပေပ်ာက္ေအာင္ အဖက္ဖက္က ၾကိဳးစားလာျပီး စစ္ရာဇ၀င္လူဆိုးၾကီးမ်ား
ခိုးခဲ႔သံုးခဲ႔ေသာ ေၾကြးျမီမ်ားအားလံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၉)ေထာင္ေက်ာ္ ေလ်ာ္ပစ္လာ
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာၾကေလသည္။ ႏိုုင္ငံတကာက ေၾကြးျမီမ်ားႏွင္႔ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ား
အတားဆီးသည္ ေနာက္တၾကိမ္ လိုသလို အာဏာသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္
ၾကီးမားေသာ အေႏွာင္႔ယွက္မ်ားျဖစ္သည္ကို ယခု စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သင္ခန္းစာယူထားၾက
သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ယခုတၾကိမ္အာဏာသိမ္း၇န္အားထုတ္မွဳသည္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားထက္
၄င္းတို႔ စစ္တပ္အရာရိွတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားခ်ိန္ခြင္လ်ွာ အသာထြက္ေရးအတြက္ ယခင္ထက္
ႏူးညံ႔ညင္သာျပီး လူထုပိုင္ဆိုင္မွဳႏွင္႔ ရပိုင္ခြင္႔တို႔သည္ အာလံုးဆံုးရံွဳးသြားရျပီး ၄င္းတို႔
စစ္အုပ္စုကိုပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေျခလြန္လက္လြန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားျပီးျဖစ္ေသာ
အေျခေနမ်ားေၾကာင္႔ ေထာက္ခံ က်ားကန္ေပးထားႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း အတိုက္ခံႏွင္႔
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင္႔အေသးစိတ္သိျမင္ျပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္လ်ွင္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား
အတြက္ အနာဂတ္ေကာင္းတခုတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ သာသာကေလး တိုင္းျပည္အာဏာအား လွလွပပ
စကားလံုးေလးမ်ားျဖင္႔ ျပန္လည္သိမ္းယူဖို႔ တဆင္႔ျပီးတဆင္႔ အေကာင္ထည္ေဖၚ
ေဆာင္ရြက္လာသည္မွာ သိသာျမင္သာေအာင္ စူးစိုက္ၾကည္႔မည္ဆိုပါက အထက္တြင္
တင္ျပခဲ႔ေသာ အခ်က္လက္မ်ားထက္ပင္ ေလးနက္ေသာ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားစြာ
ရိွေနေသးေၾကာင္းေတြ႔ရျပီး….အာဏာသိမ္းဖို႔ အခြင္႔သာလာေနျပီေလာ? ဟုပင္ ေမးခြန္းထုတ္
စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါ၏၊

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s