ဘ႑ာအခြန္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား

542804_595648793783481_2060941888_n

ယေန႔ကာလ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အဂတိလိုက္စားမွဳ႔မ်ားအနက္ ျပည္တြင္းအခြန္ဌာနဧ။္ အဂတိလိုက္စားမွဳ႕သည္ နိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ေငြမ်ားအား ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သူေဌးျဖစ္ ရယူေနၾကခ်င္း ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္ဧ။္ ျခစားေနေသာအခြန္ေကာင္ခံမွဳ႕ နည္းလမ္းမ်ားစြာအနက္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ေငြမ်ားျပားစြာဆံုးမွဳ ျဖစ္ေပၚေနရျခင္း မွာအိမ္ေျမေရာင္း၀ယ္မွဳ႕မ်ားအေပၚ မသမာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံ ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ အိမ္ေျမ၀ယ္ယူသူတဦးအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏွဳန္းထားမွာ ယခင္ ၁၅% (အခြန္ ၈%+ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၇% ) ၊ ယခု ၃၇% (အခြန္ ၃၀% + တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၇%) ျဖစ္ေသာ္လဲ မသမာမွဳ႕မ်ားျပဳ လုပ္ခါ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ အပါအ၀င္ ယခင္အခြန္အျပီးအစီး ၁၀% မွ၁၂% အတြင္း ၊ ယခု ၂၅% မွ ၂၇% အတြင္း ရာခိုင္ႏွဳန္းထားမ်ားျဖင့္ မသမာမွဳ႕ျပဳလုပ္ခါ ညိဳ႕နွိဳင္း ေကာက္ယူၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

– ဥပမာ- အိမ္ေျမေရာင္၀ယ္မွဳ႕တခုသည္ (သိန္းငါးေထာင္က်ပ္) ျဖစ္သည္ဆိုပါစို႕ ၊ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ တန္ဖိုး ေလ်ာ႔နည္း သတ္မွတ္ေပးေရးအတြက္ တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ညို႕ႏွိဳင္းခါ အေပးအယူ လုပ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႕မွ (သိန္းသံုးေထာင္က်ပ္) သတ္မွတ္ေပးသည္ ဆိုပါစို႔ ၊ ဒုတိယအဆင့္ေနျဖင့္ ေငြျဖဴမရွိသူ၀ယ္ ယူသူမွေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္မွာ-

(၁) မူလတန္ဖိုး (သိန္ငါးေထာင္က်ပ္) အေပၚဥပေဒအရ ၃၇% ျဖင့္ (သိန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္ရွစ္ရာငါးဆယ္က်ပ္) (၂)တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႔ သတ္မွတ္တန္ဖိုး (သိိန္းသံုးေထာင္က်ပ္)အေပၚ၃၇%ျဖင္ (သိန္းတစ္ေထာင့္ တစ္ရာတစ္ဆယ္ က်ပ္)
(၃) လုပ္ငန္းလက္ခံ၀န္ထမ္းျဖင့္ ညို႕နိဳင္းျပီး (သိန္းသံုးေထာင္က်ပ္) အေပၚအခြန္အျပီးအစီး ၂၇% (အခြန္ ၂၀% +တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၇% ) ျဖင့္ (သိန္းေပါင္းရွစ္ရာတစ္ဆယ္က်ပ္ ) ျဖစ္ခါ ေဖာ္ျပပါေငြအား လုပ္ငန္းလက္ခံ ၀န္ထမ္းထံ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေပးလိုက္ရံုပင္ျဖစ္ေပသည္။

– လုပ္ငန္းလက္ခံ၀န္ထမ္းသည္ ဥပေဒအရ ၃၇%အေပၚစာရြက္စာတမ္း အတုမ်ားဖန္တီးျပီး နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တြက္ခ်က္ ပါေတာ့သည္။ လက္ခံထားေသာ ၂၇% အေပၚ အက်ိဳးျမတ္ လာဘ္ေငြမ်ားမ်ားေပၚေအာင္ ေငြျဖဴစာရြက္အတုမ်ား အားၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပန္လည္အသံုးျပဳၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တြက္ခ်က္မွဳ႕အရအခြန္ေငြ ၁၇% ျဖစ္လွ်င္လာဘ္ေငြ ၁၀% (သိန္သံုးရာက်ပ္)၊ အခြန္ေငြ ၁၂% ျဖစ္လွ်င္လာဘ္ေငြ ၁၅% (သိန္းေလးရာငါးဆယ္က်ပ္)၊ အခြန္ေငြ ၇% ျဖစ္ပါကလာဘ္ေငြ ၂၀% (သိန္းေျခာက္ရာက်ပ္) ျဖစ္ပါမည္။ ေအာက္ေျခမွတြက္ခ်က္တင္ျပမွဳ႕မ်ားအား အထက္အဆင့္ဆင့္မွ ရာခိုင္ႏွဳန္းအခ်ိဳးက် ရယူျပီးေဆာင္ရြက္ေနၾကခ်င္းျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါဥပမာတြင္ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ရရွိမည့္အခြန္ေငြမွာ အနည္းဆံုး (သိန္းႏွစ္ရာ႔တစ္ဆယ္က်ပ္) မွအမ်ားဆံုး (သိန္းငါးရာ႔ တစ္ဆယ္က်ပ္) ပမာနအတြင္းသာျဖစ္ျပီး နိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြ သိန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဆံုးရွံဴးေနရသည္ကို အထင္အရွားေတြ႔ ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ –

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းတြင္ မရမ္းကုန္း၊ ဗဟန္း၊ ကမာရြတ္၊ လွိဳင္၊ လသာ၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ တာေမြ၊ စသည့္ နံမည္ၾကီးအခြန္ရံုးမ်ား၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ရွိ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားမွ အခြန္ရံုးမ်ား၊ ကုမၼဏီရံုးမွ အခ်ိဳ႕၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တန္ဖိုးၾကီးအိမ္ေျမကိစၥရပ္မ်ား၊ ပမာဏတန္ဖိုး အလြန္မ်ားျပားေသာ နိုင္ငံပိုင္မွ ပုဂၢဳလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ အမွဳ႕တြဲေပါင္းမ်ားစြာအား ရာခိုင္နွဳန္းစားျဖင့္ ညိုႏွိဳင္းလက္ခံျပီး ေနျပည္ေတာ္ဗဟို စီစစ္ေရးညွြန္ၾကားေရးမွူးႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ခါ မသမာမွဳ႕ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ဇနီး၊ မိဘ၊ ေယာက္ခမ…….အမည္ခံကာ တန္ဖိုးၾကီးကား၀ယ္၊ ေျမ၀ယ္၊ တိုက္ေဆာက္၊ မယားငယ္ယူ တို႕ျဖင့္ခ်မ္းသာပိုင္ ဆိုင္မွဳ႕မ်ားမွာ ရရွိလစာ၊ ရာထူးအဆင့္တို႔အရေျပာမယံု ပံုျပင္အျဖင့္သာ မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ –

သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရသင့္ ရထိုက္ေသာ ဘ႑ာေငြအား ရာခိုင္ႏွဳန္းစားေနေသာ အက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူခ်င္း၊ ကိုယ့္က်ိဳးအတြံက္သူေဌးျဖစ္ ရယူထားေသာအခြန္ဘ႑ာေငြ မ်ားအားနိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးသြင္းေစခ်င္းတို႔ျဖင့္ စံနမူနာျပ အေရးယူရန္ အခ်ိန္တန္ျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးအတြက္ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါေတာ့သည္။

အနွိမ္ခံ၊ အပယ္ခံ ၀န္ထမ္းမ်ား

Advertisements

2 thoughts on “ဘ႑ာအခြန္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား

 1. ပိုင္ပိုင္

  ေသခ်ာတာေပါ့ဗ်ာျမင္းျခံကအခြန္ဦးစီးမႈးေဒၚသီတာျမင့္တဲ႔ရသမ်ွအိပ္ထဲထည့္ေနတာပဲရံုးကေတာက္တိုဂ်န္ၾကီးဆိုတဲ႔သူေတာင္းစားကိုလင္ငယ္ေတာ္စားလဲအတူတူအိပ္လဲအတူတူရံုးကမိန္းမေတြၾကေတာ့ရန္လုပ္ဒီလိုဦးစီးမႈးမ်ိဳးလဲရွိေသးသဗ်။ေအာ္ေမ့လို႔လင္တာရူးမကရံုးကိုေရာက္ကာစကဝန္ထမ္းေတြေမးတာဘယ္လိုမွတ္လဲလူပ်ိဳဘယ္ႏွေယာက္ရွိလဲတဲ႔အဲ႔ဒီထဲကမွဂ်န္ၾကီးဆိုတဲ႕သူေတာင္းစားကိုလင္ငယ္ေတာ္လိုက္တာဗ်ာေအာ္ဒီလိုမိန္းမကိုခန္႔ထားတဲ႔လူၾကီးေတြေတာင္သူနဲ႔လြတ္ပါ့မလားေနာ္

  Like

  Reply
 2. ေမာင္ေမာင္

  အားလုံးထဲမွာ လူမသိသူမသိလုပ္စားေနတာႀကာျပီ
  ေနျပည္ေတာ္မွာေတာင္ ကားလုပ္ငန္းလိုင္သက္တမ္း
  သြားတိုးတာ ေျပးဆြဲခြန္ေဆာင္တာ အလွဴေငြဆိုျပီး
  ကားတစ္စီးကုိနွစ္ေသာင္းက်ပ္ေတာင္းတာ အဲ့ဒါကုိယ္ေတြ့ပါ

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s