“သဘာဝအေနအထားအတုိင္း ဖန္တီးထားသင့္သည့္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မ်ား”

10425-Yangon-Zoo

လူသားတို႔သည္ အပင္မ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲရွင္သန္လ်က္ ကမာၻေျမႀကီးတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူသားတို႔အေနျဖင့္ အပင္မ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားအေပၚတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ စူးစမ္းလိုမႈရွိခဲ့ၾကသည္။ လူသားဟူ၍ စတင္ျဖစ္ထြန္းစ အခ်ိန္ကာလမ်ား၌ လူတို႔အေနျဖင့္ တိရစာၦန္မ်ားအား စားနပ္ရိကၡာအတြက္သာ အမဲလိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္း အနည္းငယ္ျမင့္မားလာေသာ အခ်ိန္၌ အမဲလိုက္ျခင္းမွတဆင့္တက္၍ တိရစာၦန္မ်ားကို အရွင္ဖမ္းၿပီး ေလွာင္၍ေမြးထားေသာဓေလ့ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို အရွင္ဖမ္းဆီးေမြးျမဴ၍ ဝင္းၿခံအတြင္း ထားၿပီး လူအမ်ား ၾကည့္ရွဳႏုိင္ရန္ ျပသျခင္းအေလ့အထမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၄၀၀၀)ခန္႕က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၌ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ပိရမစ္သခ်ၤိဳင္းဂူမ်ားမွ ရရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ မန္ခ်ဴးမင္းဆက္အစ ဘီစီ ၁၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္၌ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ျဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ယူဆထားၾက သည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၌ ပထမဆံုးေသာတိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ကို ပထမဟင္နရီဘုရင္လက္ထက္၌ Oxford ေဒသ ဝုစေတာ့အရပ္ေဒသတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ တတိယဟင္နရီဘုရင္လက္ထက္တြင္ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္မ်ား ေခ်ာင္ခ်ိစြာ သဘာဝအတုိင္း ေနထိုင္ႏုိင္ေအာင္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ကို တိုးခ်ဲ႕မြမ္းမံခဲ့သည္။ အဆိုပါ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၌ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မ်ား တည္ေထာင္သည္အထိ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ ရရွိမႈ အေပၚအေျခခံခဲ့သည္ မဟုတ္ဘဲ အထူးအဆန္း ၾကည့္ရွဳစရာအျဖစ္သာ သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။

ကိုလိုနီေခတ္တြင္ သစ္ေတာဌာနဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္အတူ သားငွက္တိရစာၦန္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္မ်ားထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ကာကြယ္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၂တြင္ ျမန္မာ့သစ္ေတာအက္ဥပေဒတြင္လည္း ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ကန္႕သတ္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ တရားမဝင္ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ကာကြယ္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပိေတာင္ေဘးမဲ့ေတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေဘးမဲ့ေတာ့အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို ကာကြယ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္သမိုင္းကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရွိ ယခုေဆးရံုႀကီးေနရာတြင္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို ျပသျခင္းမွ စတင္ခဲ့သည္။ ၎ေနရာသည္ ၄၂.၀၂ ဧကက်ယ္ဝန္းၿပီး ယခင္က “ဖယ္ရာျပတိုက္” ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝိတိုရိယ ဘုရင္မႀကီး၏ နန္းသက္ (၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုထံမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းျဖင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးအနီးရွိ ေျမရိုင္း ၆၁ ဧကကို ရွင္းလင္း၍ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုအျဖစ္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူအမ်ား ၾကည့္ရွဳရံုသက္သက္သာ တည္ေထာင္ထားျခင္းမဟုတ္ေခ်။ တိရစာၦန္မ်ားကို လူအမ်ားစိတ္ဝင္စား၍ခ်စ္ခင္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ သတၱေဗဒပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တိရစာၦန္မ်ားကို အနီးကပ္ေလ့လာႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ တိရစာၦန္မ်ား၏ ျပဳမူပံု၊ စားေသာက္ပံု၊ မည္သို႔ႀကီးျပင္းလာပံုအစရွိသည့္ အေရးႀကီးေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို ရရွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေရးပါေသာ သိပၸံဆိုင္ရာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မ်ားရွိ တိရစာၦန္မ်ားကို ေလ့လာရာမွ ထြက္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႕တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မ်ားသည္ ေရွးယခင္ကကဲ့သုိ႕ “တိရစာၦန္ရံု”အဆင့္တြင္သာ မဟုတ္ဘဲ တိရစာၦန္မ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာႏုိင္ေသာ သတၱေဗဒဆိုင္ရာ၊ အထူးသျဖင့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာသာေဗဒဆည္းပူးရာ ေက်ာင္းႀကီးမ်ားသဖြယ္ ျပတိုက္ႀကီးမ်ားသဖြယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုတည္ေထာင္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ အပန္းေျဖျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း၊ သဘာဝကိုအေျခခံေသာ ခရီးသြားေနရာတစ္ခုျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အျခားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုမွာ ကမာၻေပၚတြင္ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ တိရစာၦန္မ်ားကို ေမြးျမဴ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားပါက လူသားတို႕အက်ိဳးအတြက္ ႀကီးမ်ားေသာထိခိုက္မႈ သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌ သဘာဝျဖစ္စဥ္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာနည္းလမ္း (In-Situ conservation) ျဖစ္သည့္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝအတိုင္းေနထိုင္ေသာ ေနရာမ်ားျပင္ပ၌ ျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္း (Ex-Situ Conservation) ျဖစ္သည့္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္၊ ငါးျပတိုက္စသည္တို႔ တည္ေထာင္ျခင္းတို႕ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိပါသည္။

၁၉၀၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဝိတိုရိယဘုရင္မပန္းၿခံ (Victoria Memorial Park) ဟု ကင္ပြန္းတပ္ကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ အက္ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး အက္ဥပေဒအပိုဒ္ ၂ အရ၊ ဥယ်ာဥ္အမည္ကို ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ (ရန္ကုန္)ဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မ်ား အနက္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္(ရန္ကုန္)သည္ ေရွးအက်ဆံုးျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္၌ ႏွစ္ (၁၀၀)ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုးႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ိဳးမ်ားစံုလင္လွသည္ဟု ထင္ရွားခဲ့ေသာ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္တို႕အေပၚတြင္ ထိန္းသိမ္းလိုစိတ္ကိုျပေသာ ျပယုဂ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ေပသည္။

ဝင္းေဆြ (ဗဟန္း)
Jan-02-2013
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ေဆာင္းပါးပါတြင္ပါဝင္ေသာ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s