ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ေလာကႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား (၂၀၁၁)

၂၀၀၃ခုႏွစ္ ဘဏ္မ်ားလဲၿပိဳမႈ
===================
၁၉၆၃ခုႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ့ရာမွ ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၁ ဘဏ္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ Prime Commercial Bank ကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမႈအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၀ဘဏ္သာ က်န္ရွိသည္။

၂၀၀၀ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အက်ဳိးေဆာင္ဟု အမည္တပ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူထံမွ ေငြစုေငြေခ်းပံုစံ အပ္ႏွံေငြလက္ခံလ်က္ အက်ဳိးအျမတ္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စုေဆာင္းရရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို စြန္႕စားမႈမ်ားသလို အက်ဳိးအျမတ္လည္းမ်ားသည့္ ေရတိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတက္စ ျပဳလာေသာ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာၾကရာမွ အျမတ္ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းကို အျမင့္ဆံုး တစ္လလွ်င္ ၇%၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ၈၄% အထိ ေပးမည္ဟု ကတိျပဳလ်က္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြၾကပ္တည္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားျပည္သူသို႕ ေငြျပန္ေပးမႈမျပဳလုပ္ဘဲ တစ္ဖက္သတ္ ဖ်က္္သိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသည္ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းလာခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းတစ္ေစာင္ ေရးသားခဲ့ၿပီး အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲမႈသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသို႕ ကူးစက္ႏိုင္သျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ တဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႕ တင္ျပခဲ့သည္။ ၄င္းစာတမ္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္၃ အဆင့္အထိသာ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အထက္သို႕ ဆက္လက္တင္ျပရန္ ျငင္းဆိုခံခဲ့ရသျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ မရခဲ့ပါ။

၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ဘဏ္မ်ား၌ ေငြအပ္ႏွံထားသူမ်ားအၾကား ေကာလဟာလျဖစ္ေပၚရာမွ အလံုးအရင္းျဖင့္ ေငြျပန္ထုတ္ျခင္းမ်ား ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သို႕ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ၄င္းကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္အေပါင္ခံျခင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေပါင္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕မွလည္း ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြယူထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို ၄င္းလုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္မ်ားသို႕ အေၾကြးျပန္ဆပ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ မဆပ္မေနရပံုစံမဟုတ္သျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေပးဆပ္ျခင္းမျပဳသူမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းကလည္း အမ်ားျပည္သူသို႕ ေငြထုတ္ေပးျခင္းကို အကန္႕အသတ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ဘဏ္မ်ားကို ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုမဲ့လာခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အာရွဓနဘဏ္ ႏွင့္ ျမန္မာေမဖလား၀ါးဘဏ္မ်ားအား တရားမ၀င္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္မႈထြက္လာခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာနမွ ၄င္းဘဏ္ႏွစ္ခုကို ဘဏ္လုပ္ငန္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳေစဘဲ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၄င္းဘဏ္ႏွစ္ခုကို ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။
၂၀၀၃ခုႏွစ္ ဘဏ္မ်ားအေရးအခင္းအေပၚတြင္ အျမင္ႏွစ္မ်ဳိး ရွိခဲ့ပါသည္။ ပထမအျမင္မွာ ဘဏ္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အတိအက် လိုက္နာမႈမရွိဘဲ သာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကဲ့သို႕ အက်ဳိးအျမတ္ကိုသာ ၾကည့္ၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ခိုုင္မာမႈမရွိဘဲ ၿပိဳလဲခဲ့ရသည္ဆိုေသာ အျမင္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအျမင္မွာ သက္ဆိုင္ရာမွေျဖရွင္းမႈပံုစံအားနည္းျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္၏ ဘဏ္မ်ားအားေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးမႈမရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္သာ ဘဏ္မ်ားၿပိဳလဲခဲ့ရသည္ ဆိုေသာ အျမင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္မွာမူ ႏိုင္ငံအဆင့္ (Macro Level) ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖူးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိျခင္းႏွင့္ ဘဏ္မ်ားကို သာမန္လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႕ ရႈျမင္ကိုင္တြယ္ခဲ့သျဖင့္ ဘဏ္မ်ား ၿပိဳလဲခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္အေျခအေနေရာက္ရန္ သံုးႏွစ္အခ်ိန္ယူ၍ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနမွ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။

၂၀၀၃ခုႏွစ္ ဘဏ္မ်ားၿပိဳလဲမႈ၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ဘဏ္မ်ားအေပၚတြင္ တင္းၾကပ္ေသာ ေန႕စဥ္ေစာင့္ၾကည့္နည္းစနစ္ကို ဗဟိုဘဏ္မွ က်င့္သံုးခဲ့သလို၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ရန္ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ အပ္ေငြလက္ခံျခင္း၊ ခိုင္မာသည့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚတြင္ ေငြထုတ္ေခ်းေစျခင္းႏွင့္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႕ အေျခခံဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုုပ္ကိုင္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒ(၁၉၉၀)တြင္ မည္သို႕ပင္ ဆိုထားေစကာမူ မ်ားစြာေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က လႊမ္းမုိးထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာယူနီဗာဆယ္ဘဏ္ကို တရားမ၀င္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့သျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၅ဘဏ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

ဘဏ္သစ္ေလးဘဏ္ေပၚေပါက္လာျခင္း
===========================
၂၀၁၀ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေလးဦးအား ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေခၚယူေတြ႕ဆံုၿပီး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လတြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္သစ္ ေလးဘဏ္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ ဘဏ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ယခင္ဘဏ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း အေျခခံဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဘဏ္သစ္ေလးဘဏ္ကို လုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည္။
အေျပာင္းအလဲႏွစ္ ၂၀၁၁
၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အစိုးရသစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ အသစ္တက္လာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ မ်ားစြာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို အေျခခံေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ က႑ေပါင္းစံုအတြက္ အမိန္႕ေၾကျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေစတနာကို ျမင္ရေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ တခ်ဳိ႕အသင့္မျဖစ္ျခင္း၊ တခ်ဳိ႕တာ၀န္မယူျခင္းႏွင့္ တခ်ဳိ႕ဟန္ျပလုပ္ျပၾကျခင္းမ်ားအက်င့္ပါေနျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ေစတနာကို ရာႏႈန္းျပည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ေျပာင္းလဲျခင္းက အားလံုးအတြက္ ပိုေကာင္းလာေစသည္ဟု သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္စီးပြားေရး
===============
အစိုးရမေျပာင္းမီကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အက်ဘက္သို႕ ဦးတည္ေနသည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ သံဃာအေရးအခင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားထိခိုက္လာခဲ့သလို၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ သြယ္၀ိုက္သည့္နည္းျဖင့္ ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ခံရမႈကလည္း ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ကုစားရန္ နည္းလမ္းမရွိျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံစရာ ေစ်းကြက္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးလာခဲ့သလို နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ယခင္ကထက္ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ ေဒၚလာေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးကို အလိုက္သင့္လိုက္မခ်ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြမွာ ရွိသင့္သည္ထက္ ပိုမို မာလာခဲ့သည္။ ေဒၚလာႏွင့္ လဲလွယ္မႈတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြေစ်းမာေနေသာ္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ၏ ျပည္တြင္းတန္ဖိုးမွာ တက္မလာသျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္အားတို႕ႏွင့္ လဲလွယ္မႈႏႈန္းမွာ တစ္စတစ္စ ပိုမိုႀကီးျမင့္လာခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံျခားပို႕ကုန္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ခ ျမင့္မားလာမႈႏွင့္ ၁၀% အခြန္ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ တြက္ေခ်ကိုက္မႈမရွိဘဲ ပို႕ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရသည္အထိ တစ္စတစ္စ အေျခအေနဆိုးလာခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ခဲ့မႈကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကိုမ်ားစြာ ကုန္က်ေစခဲ့သည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚေျဖေလွ်ာ့ျခင္း
==========================
၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား အေပၚတြင္ တင္းၾကပ္ထားသည္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။
(၁) ဘဏ္မ်ားသည္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ (Paidup Capital) ၏ ၁၀ဆကိုသာ အပ္ေငြလက္ခံရမည္ ဆိုျခင္းကို ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။
(၂) ကုန္ပစၥည္းလက္ေရာက္ေပါင္(Pledge of Goods) အျဖစ္ ဆန္၊ ပဲ၊ ႏွမ္း သံုးမ်ဳိးကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
(၃) ေရႊအေပါင္(Pledge of Gold) ကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
(၄) အပ္ေငြစာရင္းလက္က်န္ကိုအေပါင္ျပဳ၍ေငြေခ်းျခင္း(Lending against Lien on Balance of Deposit Account) ကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
(၅) အငွားဝယ္စနစ္ (Hire Purchase) ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။
(၆) အလိုအေလွ်ာက္ေငြထုတ္စက္ (ATM) မ်ားကို ျပန္လည္စမ္းသပ္သံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
(၇) ေငြစကၠဴအစား ပလတ္စတစ္ကတ္မ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ (Debit Card) စနစ္ကို စမ္းသပ္သံုးစြဲခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။
(၈) ေငြေပးေခ်မႈအျဖစ္ POS (Point of Sale) စနစ္ကိုလည္း စမ္းသပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
(၉) Internet Online မွတဆင့္ ဘီလ္ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ားကို စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
(၁၀) ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရးေကာင္တာ(Money Changer)မ်ား (၅၀)ခုခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
(၁၁) ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း (Foreign Banking) လုပ္ကိုင္လိုေသာ ဘဏ္မ်ားကို တင္ျပေလွ်ာက္ထားေစၿပီး၊ ပုဂၢလိကဘဏ္(၁၁)ဘဏ္ကို လိုင္စင္ခ်ေပးခဲ့သည္။
(၁၂) ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွ တရား၀င္ ေငြလႊဲႏိုင္ရန္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လိုေသာ ဘဏ္ (၄)ဘဏ္သို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ေပးခဲ့သည့္အျပင္ အလုပ္သမားမ်ား ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ေငြကိုလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
ယင္းကဲ့သို႕ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအၾကား လုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုသြက္လာခဲ့ပါသည္။

ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
===================
ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ စုေငြအေပၚတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂%ေပးရန္၊ ေခ်းေငြအေပၚတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၇% ေကာက္ခံရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားမွာ ႏွစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္(၁၀.၅%)၊ သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္(၁၁%)ႏွင့္ ငါးႏွစ္စာခ်ဳပ္(၁၁.၅%)စသျဖင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ေပးပါသည္။ အတိုးမ်ားကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ေၾကျငာပါသည္။ စုေငြအေပၚေပးေသာ အတိုးကို ၁၀% ထက္ မနည္းေစရန္၊ ေခ်းေငြအေပၚေကာက္ခံေသာ အတိုးကို ၁၅% ထက္မပိုေစရန္ဟူေသာ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ မူ၀ါဒျဖင့္ ေၾကျငာပါေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားအားလံုး ညွိႏိႈင္းၿပီး ၁၀%ႏွင့္ ၁၅%သာ ထားၾကရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား၏ အတိုးႏႈန္းမ်ားကိုမူ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းအစည္းအေ၀းအဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ ရုတ္တရက္ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ စုေငြအေပၚတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈%ထက္ မနည္းေစရန္၊ ေခ်းေငြအေပၚတြင္ ၁၃%ထက္ မပိုေစရန္ႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ႏွစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္(၈.၇၅%)၊ သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္(၉%)ႏွင့္ငါးႏွစ္စာခ်ဳပ္(၉.၅%)စသျဖင့္ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ယခင္၀ယ္ယူထားေသာ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကိုမူ မူလအတိုးႏႈန္းအတိုင္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးေနလွ်င္၊ ႏိုင္ငံ၏ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအတက္အက်ရွိလာလွ်င္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ားထက္ မ်ားျပားေနလွ်င္ ဗဟိုဘဏ္မ်ားသည္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ားကို ယခုကဲ့သို႕ အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ သီ၀ရီအရ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္သည့္ေစ်းကြက္အေနအထားကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးမွသာ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ားကို အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ က်ဆင္းလ်က္ရွိပါသည္။ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းမွာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြက္ခ်က္မႈအရ ၈%ခန္႕ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ားမွာ ၂%မွ ၁၂.၆၇%ခန္႕အထိ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကစားရန္ ေစ်းကြက္အလြန္နည္းပါးပါသည္။ က်ပ္ေငြေစ်းမာေနမႈေၾကာင့္ ေဒၚလာႏွင့္လဲလွယ္ရာတြင္ က်ပ္ေငြအနည္းငယ္သာရရွိၿပီး၊ ျပည္တြင္းကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္အားခမ်ားကို ျပန္လည္ေပးေခ်ရာတြင္မူ က်ပ္ေငြမွာ တန္ဖိုးမရွိ ျဖစ္ေနျပန္သျဖင့္ ျပည္ပပို႕ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရပ္တန္႕လုနီးပါး ျဖစ္ေနသည္။ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္ဆိုေသာ္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အက်မရွိဘဲ ဆက္တက္ေနသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္မ်ား အသစ္ထုတ္ေပးသျဖင့္္ မူလကားမ်ား၏ တန္ဖိုး ထက္၀က္ေက်ာ္ က်ဆင္းသြားသည္။ ေျမေစ်းမ်ားမွာ အဆမတန္တက္ေနၿပီး၊ ေစ်းမရွိေသာ ေျမမ်ားမွာလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဒိုင္၀ါကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားေသာ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွာလည္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လူအမ်ားၾကား ေရပန္းမစားဘဲ နာမည္ခံေစ်းကြက္သာ ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္တိုးခ်လိုက္ေသာ္လည္း ဘဏ္မွ အပ္ႏွံေငြမ်ားကို ထုတ္ယူၿပီး ျပင္ပတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ ဘဏ္တိုးမ်ား ခ်ရာတြင္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမွ် မရွိခဲ့ပါ။ ယင္းအတြက္ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဘဏ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အပ္ေငြမ်ား မ်ားျပားေနၿပီး၊ ေခ်းေငြမ်ား နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္တိုးမ်ားကို ယခုကဲ့သို႕ သံုးလအၾကာတြင္ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ေၾကျငာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္တိုးခ်လိုက္ျခင္းသည္ ေငြအပ္ႏွံထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္မွ ေငြထုတ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံစရာေစ်းကြက္မရွိျဖစ္ေနရာမွ ၄င္းတို႕၏ စုေဆာင္းေငြမ်ားသည္ အဖတ္မတင္ဘဲ စားေသာက္သံုးစြဲမႈမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သြားၿပီး စုေဆာင္းေငြ ဆံုးရႈံးသြားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းပညာရွင္မ်ားကသံုးသပ္ၾကသည္။

ေလာင္စာဆီေစ်းတက္လိုက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခတက္ျခင္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းကို ျမင့္တက္ရန္ ေဆးမီးတိုနည္းလမ္း မ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးစားေနျခင္းႏွင့္ ဌာနတခ်ဳိ႕မွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အလြတ္သေဘာေျပာျခင္းကို မကြဲၾကသျဖင့္ မေသခ်ာေသာ စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး မေသခ်ာေသာေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႕ အေရာင္းအ၀ယ္ မွားယြင္း လုပ္ကိုင္မိၾကျခင္းမ်ားရွိေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ (၈%)ထက္တိုးလာေစမည္ဟု တြက္ဆမႈမ်ားရွိပါသည္။ ယင္းအတြက္ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းထက္ ပိုနည္းေသာ ဘဏ္တိုးႏႈန္း(၈%)သည္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြအပ္ႏွံထားသူမ်ားကို ေငြျပန္လည္ထုတ္ေစမည္ျဖစ္သလို၊ အပ္ေငြနည္းပါးလာမႈေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႕ ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္မႈမွာလည္း ေလ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအက်ဳိးဆက္သည္ တည္ေဆာက္ဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထိခိုက္ႏိုင္လာသလို ႏိုင္ငံ၏ ေငြေရးေၾကးေရးေလာက တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း အထိုက္အေလွ်ာက္ ထိပါးလာႏိုင္ပါသည္။

ေငြစကၠဴရိုက္ႏွိပ္ျခင္း
=============
ေငြစကၠဴရိုက္ႏွိပ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုယ္ပိုင္စက္ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ပါသည္။ ယခင္က Thomas De La Rue (ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၀အတြက္ ေငြစကၠဴရိုက္ႏွိပ္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီ)တြင္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ရိုက္ႏွိပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ျပည္ပအရင္းရွင္ကုမၸဏီတစ္ခုေပၚတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ေငြစကၠဴမ်ားကို ရိုက္ႏွိပ္ေနရျခင္းသည္ စြန္႕စားမႈရွိသည္ဟု ယူဆခဲ့ၿပီး ကိုယ္ပိုင္စက္မ်ား ၀ယ္ယူ၍ ျပည္တြင္းတြင္ ရိုက္ႏွိပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ စက္မ်ား၀ယ္ယူ၍ အသံုးျပဳရသျဖင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးေပၚစက္မ်ားကို ထပ္မံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္ပမွ စကၠဴတင္သြင္းရျခင္း၊ မွင္တင္သြင္းရျခင္း၊ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားတင္သြင္းရျခင္း စေသာ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ခံရမႈေနာက္တြင္ ပိုမိုခက္ခဲခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြမွာလည္း တန္ဖိုးမရွိသျဖင့္ တစ္ရာက်ပ္တန္ထုတ္လုပ္ခသည္ တစ္ရာက်ပ္မကျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ထပ္မံမထုတ္လုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ေငြအေၾကြရွားပါးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္ ေငြစကၠဴရိုက္ႏွိပ္ေနမႈ ပမာဏကို ထင္သာျမင္သာ မထုတ္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေငြေရးေၾကးေရးေစ်းကြက္တြင္ ေကာလဟာလတစ္ခုျဖစ္တိုင္း ကေမာက္ကမျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြတန္ဖိုးက်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

လက္ေတြ႕ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား
===================
ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနၿပီး ၄င္းအခက္အခဲမ်ားကို ဘဏ္မ်ားမွ တင္ျပေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္း မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ (၂၀၁၁)

(၁) ကုန္ပစၥည္းလက္ေရာက္ေပါင္(ဆန္၊ပဲ၊ႏွမ္း)
ကုန္ပစၥည္းကို အေပါင္ထားၿပီး ရရွိလာသည့္ေငြေၾကးျဖင့္ ေနာက္ထပ္တစ္ရာသီ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း၊ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်လိုေသာအခ်ိန္တြင္ ေငြအေၾကဆပ္မွသာ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသျဖင့္ ေနာက္ထပ္တစ္ရာသီစာစိုက္ပ်ဳိးထားသည္မ်ားကလည္း မထြက္ေသး၊ ပစၥည္းျပန္ေရြးယူရန္ ေငြေၾကးကလည္း မရွိသျဖင့္ လက္ေတြ႕တြင္ အသံုးျပဳသူမရွိသေလာက္ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ATM မ်ားႏွင့္ Debit Card မ်ားအသံုးျပဳျခင္း
ေငြစကၠဴရိုက္ထုတ္ရမႈ သက္သာေစရန္ႏွင့္ ေငြအေၾကြရွားပါးမႈကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စတင္အသံုးျပဳခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားတြင္ က်င့္သံုးသကဲ့သို႕ မူလဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေငြစုစာရင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္မေပးဘဲ သီးျခားေငြစာရင္းတစ္ခုထပ္ဖြင့္ရမည္ဟု ဗဟိုဘဏ္မွ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ အမ်ားျပည္သူသည္ ကတ္အသံုးျပဳရန္ စာရင္းတစ္ခု၊ မိမိ၏ မူလစုေငြစာရင္းတစ္ခုျဖင့္ စာရင္းႏွစ္ခုဖြင့္လွစ္ရပါသည္။ ကတ္အသံုးျပဳသည့္စရင္းကို အတိုးမေပးခိုင္းပါ။ အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ စုေငြအေပၚအတိုးလည္းရၿပီး၊ ၄င္းတို႕၏ ေငြစုစာရင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါက ယခုကတ္စနစ္ကို ပိုမိုႏွစ္ျခိဳက္စြာ အသံုးျပဳၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၃) ေငြစုစာရင္းမွတစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာထုတ္ခြင့္ျပဳျခင္း
ဘဏ္မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ျခင္းသည္ ေငြအပ္ႏွံထားသူမ်ားအား ေငြကို စိတ္ႀကိဳက္ျပန္လည္ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ေကာက္ခ်က္အရ ေငြစုစာရင္းမွ ေငြကို တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ထုတ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မိမိ၏ ေငြစုစာရင္းမွ အႀကိမ္အေရအတြက္ အကန္႕အသတ္မရွိ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေငြအပ္ႏွံသူအေနျဖင့္ တစ္ပတ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ထက္မကေသာ ေငြထုတ္စရာအေၾကာင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတစ္ပတ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ကန္႕သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေငြစုစာရင္းႏွင့္ Debit Card ကို ခ်ိတ္ဆက္မရျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

(၄) Internet Banking မ်ားအျပည့္အ၀ခြင့္မျပဳေသးျခင္း
အင္တာနက္ေပၚမွ ဘီလ္ေပးေဆာင္ျခင္းတစ္ခုကိုသာ ခြင့္ျပဳထားၿပီး၊ ေငြလက္က်န္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း စေသာ Internet Banking လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳေသးပါ။ (၂၀၁၁)

(၅) ေငြလဲေကာင္တာမ်ားႏွင့္ေငြေစ်းသတ္မွတ္ျခင္း
ေန႕စဥ္ေငြေစ်းႏႈန္းကို သိမ္ျဖဴလမ္းရွိဘဏ္(၆)ဘဏ္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ပါသည္။ ယင္းသို႕သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေစ်းကြက္အေနအထား၊ ကမၻာ့ေရႊေစ်း၊ ျပည္တြင္းကုန္သြယ္ေရးအေျခအေနႏွင့္ စီးပြားေရးသတင္းမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သိမ္ျဖဴေငြလဲဌာနသည္ ပထမေန႕က ေမွာင္ခိုေငြေစ်း၏ အတက္အက် အလားအလာကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ေနသျဖင့္ စံ၀င္ေသာ စိတ္ခ်ရသည့္ ေငြေစ်းႏႈန္းကို မရရွိပါ။ ၄င္းေငြေစ်းသည္ ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ အျမဲတမ္း ၅က်ပ္မွ ၂၀အထိ မ်ားတတ္ပါသည္။ တစ္ခါတရံ ျပင္ပ ေမွာင္ခိုေစ်းႏႈန္းက ပိုမ်ားသြားသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ေကာင္တာဖြင့္ထားေသာ ဘဏ္မ်ားအားလံုးသည္ ၄င္းေငြေစ်းကို ယခင္က အတိအက်လိုက္နာရသျဖင့္ ေပါက္ေစ်းထက္မ်ားေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ ၀ယ္ယူရသလို ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအတြက္ ဘဏ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ေငြလာလဲသူမ်ားထံမွ မလိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေတာင္းၿပီး အလြယ္တကူလဲလွယ္၍ မရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ေကာင္တာမ်ားအား သိမ္ျဖဴေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ၀.၈% အတက္အက်ျပဳလုပ္၍ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္မွ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္း တရား၀င္ေငြလဲႏႈန္းကို ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႕မွ စတင္ၿပီး ၈၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္မည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။(၂၀၁၁)

(၆) ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဘဏ္ ၁၁ ဘဏ္အား လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားေသာ္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားမွ ၄င္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရန္ ျငင္းဆိုၾကပါသည္။ အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေငြေၾကးဆက္သြယ္မႈလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံတကာဘဏ္တခ်ဳိ႕သည္ ဒဏ္ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေပးေဆာင္ခဲ့ရဖူးပါသည္။ ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္၀ံ့ျခင္း မရွိၾကပါ။ ၄င္းအျပင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို လိုင္စင္သာေပးထားၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ ႏိုင္ငံျခားေငြကို လက္ခံစာရင္းဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းကို လုပ္ခြင့္မျပဳျခင္းႏွင့္ TT/LC ကဲ့သို႕ေသာ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးျခင္းမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ထင္သေလာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိပါ။ (၂၀၁၁)

(၇) ႏိုင္ငံတကာမွအလုပ္သမားမ်ားေငြလႊဲျခင္း
ႏိုင္ငံတကာမွ အလုပ္သမားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ေငြလႊဲရန္ ဘဏ္ ၄ ဘဏ္(ကေမၻာဇဘဏ္၊ သမ၀ါယမဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဧရာ၀တီဘဏ္)ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၄င္းဘဏ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရေသာ္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရား၀င္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား၍ မရပါ။ ၄င္းႏိုင္ငံမွ လိုင္စင္ရွိၿပီးသားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ ရပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ေငြလႊဲျခင္းမွာ ျပည္ပမွာ ျပည္တြင္းသို႕ လႊဲသကဲ့သို႕ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားမွလည္း ျပည္ပသို႕ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ ေငြျပန္လႊဲျခင္းမ်ားရွိသျဖင့္ အျပန္အလွန္ (Inward/ Outward) ေငြလႊဲျခင္းကို ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္းသို႕ လႊဲျခင္းကိုသာ ခြင့္ျပဳထားပါေသးသည္။

(၈) ေခ်းေငြအေပၚကန္႕သတ္မႈမ်ား
ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေခ်းေငြရယူလ်က္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အခြန္အခမ်ားရရွိျခင္းက ျမင္သာေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အလားအလာရွိေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲၿပီး ေခ်းေငြရယူႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈရွိမွသာ ၄င္းေျမကို အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ထားၿပီး ၄င္းေျမတန္ဖိုး၏ ၄၀%ကို ေခ်းေငြအျဖစ္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ ထားခြင့္မရွိပါ။ ယင္းအတြက္ စြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ွၾႏ မ်ား ေပၚေပါက္မႈနည္းပါးၿပီး မူလခ်မ္းသာၿပီးသူမ်ားကသာ ေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းအျပင္ ေခ်းေငြကာလကိုလည္း တစ္ႏွစ္သာ ခြင့္ျပဳပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေခ်းေငြကို တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္ဆပ္ႏိုင္မႈ နည္းပါသည္။ ႏွစ္ရွည္ေခ်းႏိုင္ေၾကာင္း၊ အာမခံပစၥည္းမဲ့ေခ်းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္မွ သီးျခားညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ တားျမစ္ထားပါသည္။

(၉) ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒမရွိျခင္း
ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒမရွိသျဖင့္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူထားသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ တိုက္ခန္းကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိၾကပါ။ တစ္စံုတစ္ရာ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မူလေျမပိုင္ဆိုင္သူကသာ ေျမျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ဘဏ္တြင္အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ မရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁၀) ခ်က္လက္မွတ္သံုးစြဲမႈနည္းပါးျခင္း
ခ်က္လက္မွတ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးသျဖင့္ အသံုးမျပဳၾကပါ။ ယင္းအတြက္ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ား အမ်ားအျပားျပဳလုပ္ေနၾကရပါသည္။ မိမိေငြစာရင္းတြင္ ေငြမရွိဘဲ ခ်က္လက္မွတ္ေရးေပးပါက အေရးယူႏိုင္ေသာ ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရွိလွ်င္ ခ်က္လက္မွတ္၏ အာမခံႏိုင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခ်က္လက္မွတ္အသံုးမ်ားလာလွ်င္ ကုန္သြယ္မႈလည္း ပိုမိုသြက္လက္လာမည္ျဖစ္သည္။

(၁၁) ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္းကိုကန္႕သတ္ျခင္း
ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္းအတြက္ အကန္႕အသတ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ငွားဖြင့္ေသာ အေဆာက္အဦမျဖစ္ရ။ ၀ယ္ယူဖြင့္လွစ္ရသည္။ ယင္းအတြက္ ေနာင္ကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕လိုလွ်င္ အခက္အခဲျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ခန္းတြင္မဖြင့္လွစ္ရ။ ယင္းအတြက္ လူစည္ကားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ လူစည္ကားေသာ Shopping Center မ်ားတြင္ မဖြင့္ရ။ ယင္းအတြက္ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားသည္ သီးျခားအခ်ိန္ေပးၿပီး ဘဏ္သို႕လာရပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ဘဏ္ထက္ ပိုမဖြင့္ရ။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ဘဏ္ထက္ ပိုမဖြင့္ရ။ စေသာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္ခြဲမ်ားမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္လွ်င္ ဘဏ္အသံုးျပဳသူမ်ားပိုမိုအဆင္ေျပပါမည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာပါမည္။ ဘဏ္သို႕သြားလာရေသာ စရိတ္စကသက္သာျခင္းကလည္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ကန္႕သတ္ထားၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကိုမူ အမ်ားအျပားထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ထပ္မံထုတ္ေပးရန္လည္း စီစဥ္ေနပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း ဘဏ္ ၁၇ ဘဏ္ရွိပါသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္ ၆ ဘဏ္သာ ရွိပါသည္။ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ဘဏ္ရွိၿပီး၊ ဘဏ္ခြဲ ၂၀၀ သာရွိပါသည္။ ဘဏ္ခြဲမ်ားကို ယခုထက္ပိုၿပီး လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ (၂၀၁၁)

(၁၂) ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရန္ျပင္ဆင္ျခင္း
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ရံုးအျဖစ္သာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ဘဏ္ခြဲအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္မျပဳပါ။ မၾကာမီဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရန္ ဗဟိုဘဏ္မွ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ BIDV ဘဏ္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ICBC ဘဏ္မ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးအဆင့္မွ ဘဏ္ခြဲအဆင့္သို႕ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရန္ ၄င္းတို႕၏ အစိုးရမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို မျပတ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအေျခအေနမွာ ျပည္တြင္းတြင္ အႀကီးဆံုးဘဏ္ျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ပင္လွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အငယ္ဆံုးဘဏ္အဆင့္သာရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးလိုက္လွ်င္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳလိုလွ်င္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ေစေသာ စနစ္ကို စတင္ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ (၂၀၁၁)

နိဂံုးခ်ဳပ္
======
ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑သည္ အထူးပင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ရပါမည္။ တိက်ၿပီး အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ ဥပေဒရွိရပါမည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို အျမဲမျပတ္ေလ့လာေနရပါမည္။ ျပည္တြင္း ကုန္သြယ္မႈအေနအထားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခအေနကို မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနၿပီး လိုအပ္ေသာ ခ်ိန္ညွိမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရပါမည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒ၊ ႏိုင္ငံ၏ ေငြေရးေၾကးေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်ရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္တြင္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာ ပညာရွင္အဖြဲ႕ရွိရပါမည္။ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မျပတ္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေနျခင္းမ်ား ရွိရပါမည္။ျပည္တြင္းအေျခအေနတစ္ခုတည္းကို တြက္ဆၿပီး အမိန္႕မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မထုတ္ျပန္သင့္ပါ။
အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား (National Interest) ကို အေျခခံေသာ ေငြေရးေၾကးေရး မူ၀ါဒကို ကိုင္ဆြဲထားရပါမည္။ ၄င္းအျပင္ ေငြေရးေၾကးေရးေလာကအတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ တိက်စြာအေရးယူျခင္း၊ ခိုင္မာစြာအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းတို႕ကို ႏိုင္ငံအဆင့္ စဥ္းစားစီမံတတ္ရန္လိုပါသည္။
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ မေျပာင္းလဲျခင္းထက္ မ်ားစြာ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္မူ မွန္ကန္ေသာေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီေသာ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သျဖင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားသည္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ားကို တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သတိႀကီးစြာထား၍ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ေငြေရးေၾကးေရးသည္ အျခားေသာ က႑မ်ားကို က႑အလိုက္ မိမိတို႕ဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ေရာက္ရွိ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ အဓိက အေထာက္အပံ့ျဖစ္သျဖင့္ အထူးပင္ အေလးထားဂရုျပဳသင့္ပါသည္။

Advertisements

One thought on “ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ေလာကႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား (၂၀၁၁)

  1. kyauk sainee

    လမ္းထိပ္ကိုမသြားရဲဘူးအေမဆိုင္ကယ္ေတြဖမ္းေနတယ္

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s