ျမန္မာႏိုုင္ငံေငြေရးေၾကးေရးက႑၌လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္စိန္ေခၚမွဳမ်ား

inflation

ဟိုုဘဏ္မွာ Deposit တင္ထားတဲ့အတြက္ ဗဟိုုဘဏ္က ပုုဂၢလိကဘဏ္ေတြအတြက္ အာမခံတာမဟုုတ္ပါဘူး။ ပုုဂၢလိကဘဏ္ေတြေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းျဖစ္လာၿပီး Interbank market ကတစ္ဆင့္ေငြေခ်းလိုု.မရေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဗဟိုုဘဏ္က Lender of last resort အေနနဲ. ၄င္းတိုု.ၿပိဳလဲမသြားေအာင္ ေငြထုုတ္ ေခ်းေပးမယ္ဆိုုတဲ့ အာမခံခ်က္ကိုုေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းႀကံဳၿပီး ဘဏ္ပ်က္တဲ့အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္စရာမရိွႏိုုင္ပါဘူး။

၅။ ႏိုုင္ငံတကာရဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးက႑မွာ စိန္ေခၚမွဳေတြပိုုမ်ားလာသလိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာလည္း စိန္ေခၚမွဳေတြမ်ားလာပါတယ္။ အဲဒီစိန္ေခၚမွဳေတြကိုု မေျဖရွင္းႏိုုင္ေသးတဲ့ဗဟိုုဘဏ္ကိုုလည္း ၀ိုုင္းၿပီး အျပစ္တင္ၾကပါတယ္။ အဆိုးထဲကအေကာင္းတစ္ခုုကေတာ့ ႏိုုင္ငံတကာက ဗဟိုုဘဏ္ေတြလိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ့ဗဟိုုဘဏ္ကေရာ လြတ္လတ္မွဳရိွရဲ့လားဆိုုတဲ့ေမးခြန္းေတြထြက္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ဗဟိုုဘဏ္က လြတ္လတ္မွဳရိွဖိုု.လိုုတာလဲဆိုုတာကိုု ေဆြးေႏြးတဲ့သူနည္းပါတယ္။ ဗဟိုုဘဏ္ေတြရဲ့ မူ၀ါဒဆိုုင္ရာဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက Popular မျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလိုုဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုု ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ႏိုုင္ေအာင္ ဗဟိုုဘဏ္ေတြကိုု လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထား သင့္တာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးကပ္ဆိုုက္ၿပီး နလံျပန္ထေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ဗဟိုုဘဏ္ေတြရဲ့ Expansionary policy ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုု လူႀကိဳက္မ်ားႏိုုင္ေပမဲ့ စီးပြားေရးတိုုးတက္မွဳ အရိွန္အဟုုန္မ်ားၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳေတြထိန္းခ်ဳပ္ဖိုု.ေဆာင္ရြက္တဲ့ ဗဟိုုဘဏ္ ေတြရဲ့ Contractionary policy ေတြကိုု ဘယ္သူမွမႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အခ်ဳိ.ဗဟိုုဘဏ္ေတြရဲ့ မူ၀ါဒဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ Politically costly ေတာင္ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ အဲဒီလိုုအခ်ိန္ေတြမွာ ဗဟိုုဘဏ္ရဲ့မူ၀ါဒဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုု ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လိုု.မရႏိုုင္ေအာင္လိုု. ဗဟိုုဘဏ္ေတြကိုု လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုုး၀အလံုုးစံုုလြတ္လပ္တဲ့ ဗဟိုုဘဏ္ဆိုုတာလည္း မရိွေသးပါဘူး။ သိုု.ေသာ္ လြတ္လပ္စြာဆံုုးျဖတ္ခြင့္အေတာ္မ်ားမ်ားကိုု ေပးထားၾကရပါတယ္။ အမ်ားလက္ခံႏိုုင္တဲ့ အမ်ားႀကိဳက္တဲ့ မူ၀ါဒေတြကိုု ခ်မွတ္ႏိုုင္ဖိုု. ဗဟိုုဘဏ္ကိုု လြတ္လပ္ခြင့္ေပးသင့္တယ္လို. ထင္ရင္ေတာ့မွားပါလိမ့္မယ္။

၆။ ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံမွာ တည္ၿငိမ္တဲ့ Macroeconomic environment ကိုုရရိွႏိုုင္ဖိုု. ထိန္းခ်ဳပ္ သင့္တာေတြကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူတိုုင္းကေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္တယ္ဆိုုတာကိုု ႀကိဳက္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုုင္ငံနဲ.အနီးဆံုုးျဖစ္တဲ့ ထိုုင္းႏိုုင္ငံမွာ ႏိုုင္ငံျခားေငြေၾကးေစ်းကစားမွဳေတြ မျဖစ္ေပၚဖိုု. ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေတြအခုုအခ်ိန္အထိရိွေနပါတယ္။ ထိုုင္းလူမ်ိဳးေတြရဲ့ FCD လိုု.ေခၚတဲ့ Foreign Currency Deposit ေတြထဲမွာ ျပည္ပက၀င္တဲ့ႏိုုင္ငံျခားေငြကိုုဘဲ သိမ္းထားႏိုုင္ၿပီး ျပည္တြင္း Account transfer နဲ.၀ယ္ယူထည့္သြင္းထားလိုု.မရပါဘူး။ ႏိုုင္ငံျခားေငြကိုု ႀကိဳက္သေလာက္ထည့္ သိမ္းထားခြင့္လဲမရိွပါဘူး။ ႏိုုင္ငံျခားေငြနဲ.ျပည္ပကိုု ေပးေခ်စရာ Obligations ေတြရိွရင္ အေထာက္အထားေတြတင္ျပၿပီး အဲဒီပမာဏထက္ပိုုတဲ့ ႏိုုင္ငံျခားေငြကိုု FCD ထဲမွာထားလိုု.မရပါဘူး။ တကယ္လိုု. ႏိုုင္ငံျခားေငြနဲ.ျပည္ပကိုုေပးေခ်စရာအတြက္ အေထာက္အထားမျပႏိုုင္ရင္ ေဒၚလာ ၅ သန္းထက္ပိုုၿပီးမထားရပါဘူး။ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္အထိ အေထာက္အထားမျပႏိုုင္ရင္ ေဒၚလာ ၅ သိန္းထက္ပိုုၿပီးမထားရပါဘူး ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္ အထိ အေထာက္အထားမျပႏိုုင္ရင္ (တစ္ဦးခ်င္းဆီရဲ့ ေငြစာရင္းမွာ) ေဒၚလာ ၅ ေသာင္း (ကုုမၼဏီတစ္ခုုခ်င္းဆီရဲ့ေငြစာရင္းမွာ) ေဒၚလာ ၂ သန္းထက္ ပိုုၿပီးထားလိုု.မရပါဘူး။ စေတာ့ေစ်းကြက္ေတြမွာ ႏိုုင္ငံျခားသားေတြက ၀င္ေရာက္ေစ်းမကစား ႏိုုင္ေအာင္လိုု. Non Resident FCD ေတြအေပၚထိန္းခ်ဳပ္မွဳေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။

၇။ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာေတာ့ အဲဒီလိုုထိန္းခ်ဳပ္မွဳေတြမရိွတဲ့အတြက္ “အေ၀း” လိုု.ေခၚတဲ့ Informal Hundi transfer ေတြ၊ ႏိုုင္ငံျခားေငြစာရင္းရွင္တစ္ဦးနဲ.တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေရာင္း၀ယ္တဲ့ Account transfer ေစ်းကြက္ေတြက ၾကီးထြားလာပါတယ္။ အဲဒီစနစ္ေတြကေန Capital flows ေတြ အရိွန္အဟုုန္နဲ. ၀င္ထြက္ေနတာကိုုလည္းေတြ.ရပါတယ္။ အဲဒီ Capital flows ေတြကျဖစ္ေပၚလာတဲ့ Effects ေတြကိုု ထိန္းႏိုုင္ဖို.လည္း ေငြေရးေၾကးေရးဆိုုင္ရာကိရိယာေတြ မစံုုလင္ေသးပါဘူး။ ဥပမာ မိုုးရြာတဲ့အခ်ိန္ ေခါင္မိုးေပါက္ေနၿပီး ေရမစိုုေအာင္ေသေသခ်ာခ်ာကာႏိုုင္တဲ့ထီးေတြမရိွေသးဘဲ ရိွတဲ့ပစၥည္းအခ်ိဳ.နဲ.မိုုးကာေနရသလိုုျဖစ္ေနပါတယ္။ ေခါင္မိုးလံုုေအာင္လုုပ္ဖိုု.ကအဓိကဆိုုေပမဲ့ အဲဒီ ေခါင္မိုုးျပင္ဖိုု.အတြက္ ကိရိယာအနည္းငယ္သာရိွၿပီး အိမ္သားအခ်ိဳ.ကလည္း ေခါင္းမိုုးရဲ့အခ်ိဳ.ေနရာ ေတြကိုုေဖာက္ၿပီး ေရခံေနတာနဲ.တူေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေရမစိုုေအာင္ထီးလိုုက္ရွာရ၊ ေပါက္ေနတဲ့ေခါင္မိုုးကိုု ရိွတဲ့ပစၥည္းနဲ.ျပဳျပင္ရ၊ ေခါင္မိုုးေဖာက္ေနတဲ့အိမ္သားေတြကိုုလည္းေျပာလိုု.မရ၊ အိမ္ထဲကအျခားအိမ္သားေတြကလည္း မိုးေရစိုုိုုလို.၀ိုုင္းဆဲေနတဲ့အေျခအေနဆိုုရင္ နီးစပ္မယ္လိုု. ထင္ပါတယ္။

၈။ ဘယ္လိုုအေျခအေနဘဲေရာက္ေနပါေစ ရိွတဲ့ပစၥည္းနဲ. မိုုးကိုုပိုုၿပီးလံုုေအာင္ကာႏိုုင္ဖို.နဲ. ရိွတဲ့ ပစၥည္းနဲ. ေခါင္မိုးကိုုျပဳျပင္ႏိုင္ဖိုု.ကအေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ Deposit auction, Reserve requirement စတဲ့ ရႏိုုင္တဲ့နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ. ဗဟိုုဘဏ္က Contractionary monetary policy ကိုက်င့္သံုုးေနပါတယ္။ ျမန္မာေငြက်ပ္လာေတာ့မွ ျမန္မာေငြတန္ဖိုုး အရမ္းက်ဆင္းျခင္းကိုု ကာကြယ္ႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Secondary bond market မရိွေသးတဲ့အတြက္ ႏိုုင္ငံတကာမွာ က်င့္သံုုးတဲ့ Open Market Operations (OMO) နည္းလမ္းကိုုေတာ့ မသံုုးႏိုုင္ေသးပါဘူး။ Secondary bond market ျဖစ္လာႏိုုင္ဖို.အရင္ဦးဆံုုး Market driven interest rates ေတြရိွဖိုု.လိုုပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ Treasury bills ေတြကိုု Scriptless လိုု.ေခၚတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ပံုုစံေျပာင္းၿပီး Treasury securities auction ကိုုစလုုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Bonds ေတြကိုုလည္း အီလက္ထေရာနစ္ပံုုစံေျပာင္းဖိုု.လုုပ္ေနပါတယ္။ Treasury security auction ကေနတစ္ဆင့္ သက္တမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွတဲ့ Market driven yields ေတြကိုုရရိွႏိုုင္မွာျဖစ္ၿပီး Yield curve ကိုုဆြဲႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Yield curve ရလာမွသာ Currency forward ေစ်းကြက္တည္ေဆာက္ႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ Currency forward ေစ်းကြက္ဟာလည္း ႏိုုင္ငံျခားေငြေၾကးတည္ၿငိမ္ေရးမွာ အဓိကက်ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်မွ Repo (Repurchase Agreement) ေစ်းကြက္ေပၚလာၿပီး အဲဒီ Repo ေတြကတစ္ဆင့္ Interbank money market ေတြက်ယ္ျပန္.လာကာ OMO ကိုုလည္း တြင္က်ယ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၉။ အဲဒါေတြအျပင္ အျခားေဆာင္ရြက္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနပါေသးတယ္။ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ဘဏ္စနစ္ကိုုလြယ္ကူစြာသံုုးစြဲႏိုုင္ဖိုု.၊ ဘဏ္စာရင္းရိွတဲ့သူေတြေရာ မရိွတဲ့သူေတြပါ ေငြသားေတြ အမ်ားႀကီးသယ္ယူစရာမလိုုဘဲ အီလက္ထေရာနစ္ျမန္မာက်ပ္ေငြပိုုက္ဆံေတြကိုု ျပည္တြင္းမွာသာမက ျပည္ပမွာပါ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ.စြာအသံုုးျပဳႏိုင္ဖိုု.၊ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္ေတြေနရာမွာ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ.တဲ့ တရား၀င္ေစ်းကြက္ေတြျဖစ္လာႏိုုင္ဖိုု. စတဲ့ေဆာင္ရြက္စရာေတြအမ်ားႀကီးရိွေန ပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေအာင္လည္း Mobile banking စနစ္၊ Mobile payment စနစ္၊ Debit and credit card payment စနစ္၊ e-commerce စနစ္ ေတြကိုုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အခုုဆိုုရင္ Mobile banking ေတြသံုုးလိုု.ရေနပါၿပီ။ မိုုဘိုုင္းဖုန္း ဒါမွမဟုုတ္ Cyber banking စနစ္ကတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲတာေတြ ဘဏ္အခ်ိဳ.မွာ လုုပ္လိုု.ရေနပါၿပီ။ မတူညီတဲ့ဘဏ္စာရင္းအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ Cyber banking နဲ.လႊဲ ႏိုုင္ေအာင္လည္း Payment switch ေတြလုုပ္ေနပါၿပီ။ Real time gross settlement system (RTGS) ကိုုလည္း ဒီႏွစ္ကုုန္မွာစတင္သံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ပ္ေငြနဲ. Debit card ေတြအျပင္ Credit card ေတြကိုုပါ ထုုတ္ခြင့္ျပဳထားပါၿပီ။ JCB, CUP, Visa, Master ေတြနဲ.ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး က်ပ္ေငြနဲ. အသံုုးျပဳတဲ့ Debit card ေတြ Credit card ေတြကိုု ႏိုုင္ငံတကာမွာသံုုးလိုု.ရႏိုုင္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ E-commerce စနစ္ေတြကိုုလည္း ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုုဆိုုရင္ အခြန္အခအေတြကိုု မိုဘိုုင္းဖုုန္းနဲ.ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကြန္ျပဴတာနဲ.ဘဲျဖစ္ျဖစ္ e-commerce စနစ္နဲ. Electronically ေပးလိုု.ရေနပါၿပီ။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုုန္ စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီက ပထမဦးဆံုုးအျဖစ္ Commercial tax က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကိုု အီလက္ထေရာနစ္ e-commerce စနစ္ကိုုသံုုးၿပီး ၾသဂုတ္ဆန္းမွာေပးခဲ့ပါတယ္။

၁၀။ ျမန္မာႏိုုင္ငံေငြေရးေၾကးေရးက႑ႀကီးတစ္ခုုလံုုး အလံုုးစံုုတိုုးတက္သြားႏိုုင္ဖိုု.လိုု. ခ်က္ျခင္း ေဆာင္ရြက္လိုု.မရႏိုင္ေသးေပမဲ့ ေဆာင္ရြက္သင့္တာမွန္သမွ် ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ အညတရသေဘာထား (Humble opinion) ေလးကိုု ႀကိဳးစားေဖာ္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု သင္ၾကားခဲ့ဘူးေသာဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ မသင္ၾကားခဲ့ဘူးေသာ္လည္း ျမင္ဆရာ၊ၾကားဆရာအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ကမွတ္သားနာယူခဲ့ရဘူးေသာဆရာ၊ဆရာမမ်ားအားလံုုးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ထက္အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာပိုုၿပီးနားလည္တတ္ကၽြမ္းတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ေဖာ္ျပမွဳမွာ အမွားမ်ားရိွလ်င္ ဆက္လက္သင္ၾကားေထာက္ျပေပးပါခင္ဗ်ား။

(ဆက္ေအာင္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s